فرهنگی و تاریخی

آداب و رسوم و فرهنگ مردم تایلند

نگاهی به آداب ورسوم مردم کشور تایلند یکی از فرهنگ های مردم تایلند این است که شما به محض ورود  به کشور تایلند با تنها چیزی که روبرو می شوید لبخند مردم این کشور است و این بخشی از فرهنگ مردم تایلند است. شاید لبخند بدون دلیل در نقاط دیگر جهان خیلی رایج نباشد اما مردم این دیار بدون دلیل یه شما لبخند می زنند. این لبنخد جزئی از فرهنگ مردم این کشور است. مردم این کشور در همه حالتها…

امتیاز
ادامه خواندن