جهانگردی

شرایط خروج از کشور دانشجویان

با استناد به مقررات سازمان وظیفه و قوانین دانشگاه، خروج از کشور دانشجویان برای سفرهای مختلف از طریق ارائه درخواست به محل تحصیل و دریافت فرم خروج از کشور دانشجویان برای مدت معین صورت می گیرد. دانشجویان می بایست پس از تکمیل فرم آن را به سازمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی استان ها و دوایر ذیربط ارائه کنند و با پرداختن وثیقه مربوط (برای وظیفه عمومی) از کشور خارج شوند. شرایط خروج از کشور دانشجویان را در ادامه…

ادامه خواندن